Over de stichting

Geschiedenis en ontstaan van de Stichting Vrienden van het SUMMA College
 
Nazorg
Een instituut dat een goed personeelsbeleid voorstaat, draagt er zorg voor dat er ook een goede nazorg plaatsvindt voor personeelsleden die hun carrière beëindigen bij een onderwijsinstituut.
Meestal is het zo dat de contacten verwateren en zelfs helemaal verloren gaan.
Eigenlijk onvoorstelbaar, daar velen hieraan jarenlang hun beste krachten hebben gegeven en met elkaar lief en leed hebben gedeeld.
Deze nazorg kan het instituut zelf regelen of het kan deze ‘zorgplicht’ uitbesteden aan een gepensioneerdenvereniging.
 
Oprichting en vervolg
Om bovengenoemde redenen is in januari 1996 door enkele gepensioneerden van het toenmalige RIVB het initiatief genomen om alle personeelsleden,
die hun carrière binnen het RIVB hadden beëindigd, uit te nodigen voor een gezellige informatieavond.
Dit in nauwe samenwerking met de toenmalige directie.
Op deze avond, vrijdag 12 januari 1996, gaven de 32 aanwezigen aan betrokken te willen blijven bij het RIVB-gebeuren en jaarlijks deel te willen nemen aan ontspannende activiteiten.
Omdat de oprichters ook de partners van de postactieven hierbij wilden betrekken, werd bewust gekozen voor ‘Vrienden’ in plaats van ‘Gepensioneerden’.
Toen in augustus 1996 de wet op het MBO van kracht werd en in Eindhoven het ROC werd gevormd, bleek dat er naast het RIVB geen andere georganiseerde groepen gepensioneerden waren.
Wel waren op enkele plekken informele ad hoc groepjes van gepensioneerden actief, die af en toe bij elkaar kwamen.
Het toenmalige College van Bestuur heeft toen het verzoek gedaan om deze club ROC breed open te stellen en de naam om te vormen tot ‘De Vrienden van het ROC Eindhoven’.
Het ROC Eindhoven waardeerde deze medewerking van harte en bracht dit tot uiting in het beschikbaar stellen van faciliteiten op het gebied van administratie en financiën.
Vooral in het begin was de aanwas van leden van buiten het voormalige RIVB minimaal.
Pas na de ‘kanteling’ binnen het ROC, waar de oude schoolstructuren werden omgevormd tot branchesector-scholen, werden ‘De Vrienden’ bekend onder het personeel.
Het ledenaantal groeide in het begin van deze eeuw heel sterk naar 300. In 2014 is dit ledenaantal zelfs gegroeid tot ca. 400.
Op 1 januari 2012 werd de club van gepensioneerden een stichting.
Naast de praktische voordelen van een zelfstandige rechtspersoon, zoals een eigen bankrekening enz.,
werd hiermee ook voldaan aan de wens van de moederorganisatie om de groep gepensioneerden te verzelfstandigen, zodat deze volledig verantwoordelijk werd voor haar eigen activiteiten.
Op 1 januari 2013 heeft het ROC Eindhoven haar naam veranderend in SUMMA College. Deze naamsverandering heeft ook bij de gepensioneerdenstichting plaatsgevonden.
Sindsdien heten wij: Stichting Vrienden van het SUMMA College.
Activiteiten
De activiteiten zijn er vooral op gericht om elkaar te blijven ontmoeten. Dit gaat meestal gepaard met een activiteit in de ontspannende en/of culturele sfeer. Als voorbeelden zijn te noemen:
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Voorjaarsdiner
  • Stedentrip
  • Cultuurreis
  • Soosbijeenkomst