Reglement

Huishoudelijk Reglement van de stichting “Vrienden van het SUMMA College”

 1. De naam van de stichting is: “Stichting Vrienden van het SUMMA College”. De correspondentie wordt onder deze naam gevoerd.
 2. De stichting heeft ten doel: Het voor de deelnemers organiseren van activiteiten die betrekking hebben op het handhaven en verstevigen van de onderlinge band. De mogelijkheid bieden de leden op te hoogte te houden van betreffende ontwikkelingen binnen het onderwijs en vooral bij het SUMMA College, door de deelnemers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan onder andere open dagen. Ook kunnen er activiteiten worden georganiseerd die dienstverlenend zijn aan het SUMMA College. Om de deelnemers ook de mogelijkheid te bieden contact op te nemen met elkaar buiten de georganiseerde activiteiten om, wordt op de Website van de ‘Vrienden van het SUMMA College’ een lijst gepubliceerd met de namen en het telefoonnummer van al onze deelnemers.
 3.  Deelnemer van de stichting kan uitsluitend zijn:Hij of zij die zijn/haar laatste (volle of grootste deeltijd) loopbaan heeft afgesloten bij het SUMMA   College (of haar rechtsvoorgangers) en tenminste 5 jaar daarvoor hier werkzaam was. Ook wordt als deelnemer aangemerkt de partner die bij aanmelding wordt opgegeven. Dit geldt eveneens voor de instellingen die voor 100% gelieerd waren aan het ROC Eindhoven.
 4. Deelnemers kunnen bij een activiteit een introducé uitnodigen. Het bestuur geeft telkens daarbij aan onder welke voorwaarden de deelname kan geschieden.
 5. Het deelnemerschap wordt beëindigd:
  1. Op eigen verzoek.
  2. Bij overlijden.
  3. Indien, zonder bericht, 2 jaar geen deelname aan een activiteit is geweest.
 6.  De annuleringsregeling: Per activiteit wordt door het bestuur aangegeven op welke wijze men zich kan aanmelden. Daarnaast wordt ook aangegeven op welke wijze de afmelding kan geschieden en welke  financiële gevolgen dit kan hebben.
 7. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 20 januari 2015.